❰❰❰ Close ❰❰❰
❰❰❰ Close ❰❰❰

Menu
Each link below will replace
the last page you were on.

Mission Statement
Support PTM
Video Programming
Previous Top Next Search Book Mark Share Home Blog
Heaven Water
Healer True Love
Rachel Scott Sin
The Law Lion of Judah
Thoughts Prophecy
The Cross Jesus Prays
Me Too? Bibles
Transcripts Anointed
Apostasy Creation
Prayers Nephilim
Transhuman Love Wins
Scopes Trial Blog
© 2024

M❱
E❱
N❱
U❱

Email this Prayer
Other Languages | Jesus-abc.com
Bible - ASB English
Bible - Espanol Reina
Bible - Indonesian Bahasa
Bible - Indonesian Baru
Bible - Indonesian Lama
Bible - Aribic
Bible - 250 Languages

Salvation Prayers @ Jesus-abc.comPrint Salvation Prayers @ Jesus-abc.com

 
| | |

Is-segwaci jispjega kif tista tircievi lill-Kristu;

Tista tircievi lill-Kristu issa bil-fidi tat-talb (Talb hu li titkellem m'Alla). Alla jaf qalbek u mhux interessat bi kliemek bhalma Hu interessat bil-qaghda ta'qalbek. Is-segwaci hija talba ssuggerixxat;

Sidna Gesu, jien iridek. Grazzi hafna talli miet fuq is-Salib minhabba dnubieti. Jien il-bieb ta'hajti u nircevvik bhala s-Salvatur u s-Sid tieghi. Grazzi hafna talli hafirtli dnubieti u tajtni hajja eterna. Ghamilni t-tip ta' persuna li Inti tridni nkun.

Din it-talba jgharref ix-xewqa ta' qalbek?

Jekk hu, jiena nistiednek biex titlob din it-talba issa, u Kristu jigi f'hajtek, bhalma Wieghed.

Kif tkun taf li Kristu qieghed f'hajtek:

Inti rcevejt lill Kristu f'hajtek? Skond il-weghda Tieghu fil-Rivelazzjoni 3:20, fejn hu Kristu bhalissa fir-relazzjoni lejk? Kristu qal li Hu ser jigi f'hajtek. Hu ser iqarraq lilek? F'liema awtorita li inti taf Alla wiegeb it-talba tieghek...? Fil-fiducja u s-siwi t'Alla huwa nnifsu u l-kelma Tieghu... Sewwa sew il-kelma Tieghu fil-Bibja jitkellem Fuqqu qabel it-Twelid Tieghu, ghalhekk ahna nistghu nafdew li Hu hafrilna!

Il-Bibja jipprometta Hajja Eterna lill kulhadd minn jircievi lill-Kristu:

"Alla tana hajja eterna, u din il-hajja hi f'Ibnu. Hu min n ghandu l-Ibnu ghandu l-hajja. Hu minn m'ghandux l-Iben t'Alla m'ghandux il-hajja. Dawn il-hagiet Jiena ktibthom ghalik minn jemmen fl-isem tal-Iben t'Alla (Gesu) sabiex inti tista tkun taf li ghandek hajja eterna" (1 Gwanni 5: 11-13) Irringrazzjal'Alla sikwit li Kristu qieghed f'hajtek u li Hu qatt m'hu ser ihallik (Lhud 13:5). Inti tista tkun taf fuq il-principju tal-weghda Tieghu li Kristu jghix go fik u li inti ghandek hajja eterna mill-mument inti stedintu gewwa. Hu mhux ser iqarraq bik.